Онлайн
Събитие на български

XXIII 2000066

Всеки

Четвъртък

7:30

ЕЕСТ

Sep 10, 2020 7:30

Да

Sep 12, 2020 18:00

ЕЕСТ
Регистрирайте се

ПРОГРАМА

ХХІІІ Национален конгрес по Ултразвук в медицината
10-12 септември 2020 г.

10 септември, четвъртък - Училище по ултразвук
Кардиология, ангиология, пулмология, нефрология, ендокринология, COVID-19,
гастроентерология, симпозиуми

12.50-13.00 Откриване - Й. Генов, М. Станева, Б. Богов, Р. Петков
13.00-13 45 Училище по Ултразвук - І сесия. Модератори: Р. Петков, С. Марчев
13.00-13.15 Въведение в ехокардиографията за некардиолози.С. Марчев
13.15-13.30 Торакален ултразвук в диагностичния процес на пациенти с остра
дихателна недостатъчност. Р. Петков
13.30-13.45 Ехографско изследване на коремна аорта - погледът на ангиолога.
М.Станева
13.45-14.45 Симпозиум Вега Медикал
"Ролята на "Чернодробен пакет" в ежедневната работа"
Модератори: Уесам Ибрахим, Canon Medical Systems и д-р Камен Данов,
УМБАЛСМ "Пирогов"
14.45-15.30 Симпозиум Ново Нордиск
"Неалкохолен стеатохепатит - системно метаболитно възпалително
заболяване"
Проф. д-р Людмила Матева, д.м.н., УМБАЛ "Св. Иван Рилски"
Доц. д-р Рая Иванова, д.м.,УМБАЛ "Александровска"
15.30-16.00 Кафе-пауза
16.00-16.45 Училище по Ултразвук - ІІ сесия. Модератори: Б. Богов, Р. Цонев
16.00-16.15 Образна диагностика на бъбречни маси: Исторически преглед.
А. Хилендаров, А. Георгиев, Л. Червенков
16.15-16.30 Стареещи бъбреци. Б. Богов, М. Любомирова, Р. Джераси
16.30-16.45 Възможности на абдоминалната ехография при болести на перитонеума.
И. Иванова
16.45-17.15 Симпозиум S&T
Point of Care белодробен ултразвук за оценка на белодробен застой.
Я. Симова
Многоорганен ултразвук в диагностиката на белодробна тромбемболия. Р.
Петков
17.15-18.15 Симпозиум Sanofi Genzyme
18.15-18.30 Симпозиум Илан
"Иновативни технологии на ESAOTE за високо ниво ултразвукова
диагностика и интервенционални процедури на черен дроб и простата"

11 септември, петък - Училище по ултразвук

08.30-09.15 Училище по Ултразвук - ІІІ сесия.
Модератори: И. Байрактарова, А. Шинков
08.30-08.45 Спешна ехография на сърце и гръден кош при травми. И. Байрактарова
08.45-09.00 Торакалният ултразвук в диагностиката на COVID-19, или как „чистата и
проста истина рядко е чиста и никога проста”. Р. Петков
09.00-09.15 Ехографски особености на папиларния карцином на щитовидната жлеза. А.
Шинков
09.15-09.45 Симпозиум Infomed
„Ариета – хармония на диагностичните методики“ - д-р Калин Първанов,
Инфомед
09.45-10.15 Симпозиум MSD
„ HCV- нови терапевтични насоки“ - доц. д-р Ирина Иванова, УМБАЛ
„Света Марина“- Варна
10.15-10.30 Симпозиум MagnaPharm
„Гавискон - съюзникът при лечение на остатъчни симптоми на ГЕРБ“ –
д-р Радин Цонев, д.м., началник отделение по Гастроентерология в
болница Токуда
10.30-11.00 Кафе-пауза
11.00-11.45 Училище по Ултразвук - ІV сесия.
Модератори: Б. Големанов, Е. Пантелеева
11.00-11.15 Описателни белези и феномени, характеризиращи специфични
ехографски находки при патология на ГИТ и перитонеума. Б. Големанов,
Т. Ангелов, С. Чурчев, С. Бежанова
11.15-11.30 Имитатори на панкреатичен аденокарцином: ключови находки за
избягване на грешната диагноза. А. Хилендаров, Л. Червенков, А.
Георгиев
11.30-11.45 Ехоендоскопски билиарен дренаж - кога, как и къде? П. Карагьозов, И.
Тишков, И. Боева
11.45-12.45 Симпозиум Sopharma Trading/General Electric
12.45-13.00 Симпозиум Sanofi
"Хронология на есенцията при лечението на MAFLD" – д-р Теодора
Комитова, Катедра по Гастроентерология, УМБАЛ "Царица Йоанна -
ИСУЛ", МУ-София.
13.00-14.00 Обедна пауза
11 септември, петък – ХХІІІ Национален конгрес по
ултразвук в медицината
14.00-14.10 Откриване – Й. Генов, Р. Митова, Р. Джераси, Н. Григоров
14.10-14.40 Сесия Правила и препоръки. Модератори: Р. Джераси, Й. Генов
14.10-14.25 Препоръки за превенция на инфекции при работа с ултразвук в контекста
на COVID-19. Й. Генов, Р. Митова, Т. Комитова
14.25-14.40 Препоръки за изследване на бъбречните съдове. Р. Кръстева, Р. Джераси,
Б. Богов, М. Любомирова
14.40-15.45 Сесия Гастроентерология І. Модератори: Н. Григоров, Р. Митова
14.40-14.50 Криоамплифицирана MWA - нов високоефективен метод за туморна
деструкция. Т. Комитова, Р. Митова, К. Герджикова, Б. Владимиров, Й.
Генов
14.50-15.00 Случаят „Ел Камино“. О. Косева, Б. Томов, д-р Русев, д-р Даков
15.00-15.10 Рядък случай на лимфом на слезката - диагностично предизвикателство.
Клиничен случай. Е. Атанасова, Д. Попов, А. Алексиев, Х. Пенчев, Р.
Николов.
15.10-15.20 Ехо-ендоскопски дренаж при панкреасни течни колекции – опитът на
един център. Ив. Тишков, П. Караьозов, Ив. Жечева.
15.20-15.30 Чернодробно засягане при муковисцидоза – диагностичен подход. М.
Байчева, Г. Петрова.
15.30-15.45 Образната диагностика на хепатоцелуларния карцином е достатъчна.
Проф. Н. Григоров
15.45-16.15 Кафе-пауза
16.15-17.15 Сесия Пулмология, Нефрология. Модератори: Р. Кръстева, Р. Петков
16.15-16.30 Контраст-усилена трансторакална ехография в пулмологията – алгоритми
на приложение. Т. Михалова, Р. Петков
16.30-16.45 Tрансторакална ехография и ехографски-контролирани интервенции в
диагностичния процес при плеврални лезии. Т. Михалова, Р. Петков
16.45-16.55 Контраст усилена ехография (КУЕ) на хипоконтрастен тумор на десния
бъбрек. Р. Джераси, Т. Цочева, М. Крупев, И. Гергов, Кр. Нейков
16.55-17.05 Автозомно-рецесивна бъбречна поликистоза – еволюция в детска възраст
М. Гайдарова, Д. Кофинова, М. Байчева, П. Хаджийски, Е. Пантелеева
17.05-17.15 Артериит на Такаясу и Тип 1 папиларен бъбречно клетъчен карцином. Вл.
Миленова, Д. Монова, Ч. Славов, И. Терзиев, Р. Кръстева
17.15-18.15 Сесия Ангиология, Съдова хирургия.
Модератори: М. Станева, И. Лозев
17.15-17.25 Скрининг на пациенти с триклонова коронарна болест за каротидна
стеноза и периферна артериална болест. Д. Камара, И. Самра, К. Блецова
17.25-17.35 Оценка на честотата и тежестта на каротидни, коронарни и периферни
атеросклеротични лезии, при пациенти с високостепенна дегенеративна
аортна стеноза. Д. Бояджиева, М. Станева
17.35-17.45 Към мултидисциплинарен поглед върху фибромускулната дисплазия.
Т. Янева-Сиракова, Иванова Р, Василев Д.
17.45-17.55 Роля на цветно-кодираната дуплекс сонография в диагностиката на
синдром на Dunbar – клиничен случай. Ц. Цветанов, П. Антова, М.
Станева
17.55-18.05 Ехографска диагностика при оток на долни крайници. П. Антова, Ц.
Цветанов, М. Станева
18.05-18.15 Мултифокалност на атеросклерозата – УЗ - скринингови методи за
диагностика и предикция. Е. Герова, Д. Марков
18.15-18.30 Симпозиум Vedra International
“Тихото възпаление е сериозно неразположение или...как да премахнем
дискомфорта в червата, когато всичко изглежда нормално” - д-р Румен
Стефанов КОЦ Враца

12 септември, събота - ХХІІІІ Национален конгрес по ултразвук в
медицината

08.30-10.00 Сесия Кардиология „Ехокардиографската диагностика в ежедневната
практика – основен инструмент в рисковата стратификация при специфични клинични
ситуации” - Модератор: проф. Цв. Кътова
1. Новости в ехокардиографската оценка при пациенти със сърдечна
недостатъчност. Цв. Кътова, В. Костова, И. Байрактарова.
2. БТЕ и ДВТ - роля на кардиолога при оценка на риска и избор на терапевтичния
подход при пациенти с онкологично заболяване - клиничен случай. Цв. Кътова,
В. Костова, И. Байрактарова
3. Ехографската оценка при митрална инсуфициенция. Предиктори за дългосрочна
прогноза. Цв. Кътова, В. Костова, И. Байрактарова
4. Място на ехокардиографското изследване при оценка на риска при пациенти с
планирана регуларизация на предсърдно мъждене, в зависимост от използваната
антикоагулантна стратегия (клиничен случай). Цв. Кътова, В. Костова, И.
Байрактарова
5. Интраоперативна оценка на Аортната клапа с трансезофагеална
ехокардиография. Виктор Димитров
6. Приложение на 3D трансезофагеална ехокардиография при хирургия на
митралната клапа. Ясен Гецов
10.00-10.30 Кафе-пауза
10.30-11.20 Сесия Гастроентерология ІІ.
Модератори: Р. Митова, Й. Генов
10.30-10.40 Три случая на патология на слезката от спешно отделение на УМБАЛ „Св.
Анна“. О. Косева, д-р Николов, д-р Иванова, д-р Кръстев
10.40-10.50 „Светещ" черен дроб - от симптома до диагнозата. Д. Кофинова, М.
Байчева, П. Хаджийски, А. Кадъм, Р. Шентова-Енева, Т. Тодоров, А.
Тодорова, И. Синигерска, П. Янева
10.50-11.00 Диагностична стойност на ендоскопския ултразвук в оценката на кистични
панкреасни лезии. И. Боева, П. Карагьозов, И. Тишков, К. Драганов, И.
Плачков, М. Пенков, П. Дакова
11.00-11.10 Чернодробен аденом при дете - принос на контрастно-усилената
ехография. И. Янков, Боянов Н., Гулинац М.
11.10-11.20 Ендоваскуларно лечение при панкреатит-свързана псевдоаневризма. Д.
Коемджиев, Р. Цонев, В. Гелев, И. Желева, К. Драганов, В. Стойнова
11.20-11.50 Симпозиум Angelini
„Неинвазивно стадиране на чернодробната болест”
Модератор: Р. Митова, Катедра по Гастроентерология, УМБАЛ „Царица
Иоанна – ИСУЛ”, Медицински Университет – София
1. Необходимостта от стадиране и проследяване – клиничен случай – Й.
Генов, Катедра по Гастроентерология, УМБАЛ „Царица Иоанна – ИСУЛ”,
МУ – София
2. Физични методи за стадиране на хроничната болест – Т. Комитова,
Катедра по Гастроентерология, УМБАЛ „Царица Иоанна – ИСУЛ”, МУ –
София
3. Дискусия
11.50-12.50 Симпозиум Ewopharma
12.50-14.00 Обедна пауза
14.00-15.00 Сесия Ендокринология, Паразитология.
Модератори: З. Каменов, А. Шинков
14.00-14.10 Ехографски характеристики на метастатичните шийни лимфни възли при
пациенти с тиреоиден карцином. Б. Нончев, Р. Димов, Е. Чонова, В. Данев,
А. Аргатска, М. Митева, П. Няголова, Г. Левтеров, Л. Димов, Е.
Чобанкова
14.10-14.20 Диференциална диагноза на туморна формация в шийната област –
клиничен случай. И. Янкова, А. Шинков, Р. Иванова, Р. Ковачева
14.20-14.30 Фамилна изява на папиларен тиреоиден карцином – роля на ехографското
изследване като метод за диагноза и скрининг. И. Димитрова, А. Шинков,
Р. Ковачева, М. Ангелова, Р. Иванова, Б. Нончев, Р. Димов
14.30-14.40 Рядък случай на съчетание на папиларен тиреоиден карцином в
тиреоглосална киста и в щитовидната жлеза. М. Стойнова, А. Шинков, Г.
Ганчев, Р. Иванова, Р. Ковачева
14.40-14.50 Клиничен случай: Хеморагична ендотелна киста на дясна надбъбречна
жлеза. Л. Милачков, Е. Атанасова, Д. Попов, А. Алексиев, Р. Николов
14.50-15.00 Ултразвукова диагностика при паразитните болести. К. Вутова, В. Велев,
Н. Янчева, Р. Чипева
15.00-15.30 Симпозиум Novo Nordisk
“Liraglutide 3,0 mg – надежден партньор в битката със затлъстяването.”
Доц. д-р Пламен Попиванов, д.м., УМБАЛ “Александровска“
Д-р Наталия Темелкова, УМБАЛ “Александровска“
15.30-16.00 Кафе-пауза
16.00-17.00 Сесия Гастроентерология ІІІ.
Модератори: Б. Големанов, С. Ханджиев
16.00-16.10 Сравнение на ендосонографски параметри при пациенти с тежкостепенни
варици на хранопровода: предварителни данни. Т. Ангелов, С. Чурчев, Я.
Валериева, Н. Колев, Ж. Черкезов, Б. Владимиров, Б. Големанов
16.10-16.20 Чернодробно засягане при муковисцидоза – диагностичен подход. М.
Байчева, Г. Петрова
16.20-16.30 Real-Тime Tissue Elastography за неинвазивна оценка на фиброзата при
хронични чернодробни заболявания. Д. Попов, Е. Атанасова, Х. Пенчев,
А. Алексиев, К. Антонов, Р. Николов
16.30-16.40 Рецидивиращ остър панкреатит в юношеска възраст. Елени Пападопулу,
Алекс Савов, Емилия Пантелеева
16.40-16.50 Автоимунен панкреатит тип 2 при дете. И. Янков, Н. Боянов, Д. Кьосева, Е.
Порязова
16.50-17.00 Ехоендоскопска панкреатико-гастростомия като „спасителна“ терапия при
панкреасен асцит след неуспешно транспапиларно стентиране (клиничен
случай). П. Карагьозов, И. Добрева, И. Тишков, И. Боева
17.00-17.30 Финален Quiz с награди и закриване на конгреса – Р. Митова, М.
Станева, Р. Петков, Й. Генов

Домакин на събитието:

Предстоящи събития, които може да харесате

календар

ЕЕСТ
Месечна среща на BDG

Българска Дизайн Група провежда своите регулярни хибридни срещи в студиото на Launchee, като кани интересни гости от света на дизайна и извън него.

Прочетете повече
календар

ЕЕСТ
DEV.BG Разговори на таблото за работа

Подкаст за ИТ теми, свързани с кариера, технологии, новини и др.

Прочетете повече
Предстоящи
календар

ЕЕСТ
Подкаст "Новите родители"

Създателите на сайта „Новите родители“ стартират подкаст, в който говорят по важни за всички нас теми с експерти в различни области от детското възпитание и развитие. Мисията им с този проект е по още по-достъпен начин да бъдат до аудиторията.

Прочетете повече